لازم به ذکر است آمار بارش و تبخیر روزانه به تفکیک استانی
تا پایان سال آبی 1400-99 به روزرسانی گردیده است.
به  پورتال ارائه آمار پایه  خوش آمدید!
©1400 شرکت مدیریت منابع آب ایران، دفتر اطلاعات و داده های آب کشور